Ditrianum Media Center - Media Center voor de Nieuwe Tijd

EINDSPEL – deel 4: Profetieën
door Frank Hoogerbeets

Download dit artikel als PDF.

25 februari 2013

In vorige delen hebben we veel naar historische gebeurtenissen gekeken, omdat het belangrijk is om te weten wat er is gebeurd en waarom. Echter, er is een aspect dat ook heel belangrijk is waar ik het nog niet over heb gehad. Door de eeuwen heen zijn er mensen geweest die als grote profeten werden beschouwd vanwege hun gaven om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. We kunnen het bestaan van deze mensen niet ontkennen, noch de gedetailleerde beschrijvingen die zij op de ene of andere manier hadden vastgelegd. Wie waren zij en waarom deelden zij hun voorkennis met de mensen van hun tijd?

Mensen die tegenwoordig geïnteresseerd zijn in profetieën doen dat vaak uit nieuwsgierigheid en hebben nog al eens de gewoonte om de boodschappers negatief te beoordelen wanneer hun voorspellingen ogenschijnlijk niet uitkwamen. Deze gewoonte is echter gebaseerd op de aanname dat voorspellingen altijd moeten uitkomen, en als zij dat niet doen, dan zal de boodschapper het wel bij het verkeerde eind hebben gehad. Deze aanname is onjuist, want we moeten met een paar dingen rekening houden als we naar profetische beschrijvingen kijken.

De Aarde en het Planetenstelsel volgen een cyclische weg door de ruimte en komen vaak andere hemellichamen tegen zoals kometen en asteroïden. Sommige komen slechts eenmaal langs, terwijl andere een cyclische baan om onze Zon volgen. De hele geschiedenis door hebben mensen van de sterren hun hogere kennis van kosmische cycli gedeeld met mensen van de Aarde, zoals de Maya's. Door deze kennis wisten die mensen wanneer bepaalde cycli tot een einde zouden komen en wanneer hemellichamen zouden passeren op hun cyclische baan door ons Planetenstelsel. Zij wisten ook dat de overgang van de ene cyclus naar de volgende en het passeren van een object in de ruimte altijd fysieke veranderingen op Aarde tot gevolg hebben. Hen werd geleerd dat deze cycli en de daaropvolgende veranderingen normaal zijn omdat zij integraal deel uitmaken van het Leven. De Maya's konden dus gemakkelijk het einde voorspellen van de huidige Aardse cyclus, en dat rond die tijd bepaalde veranderingen zouden gaan plaatsvinden. Dit soort profetieën zullen altijd uitkomen omdat ze onvermijdelijk zijn.

Binnen de cyclische bewegingen leeft de mensheid die collectieve keuzes maakt, wat in grote mate een onbepaalde factor is. Echter, op een grotere schaal, vanwege de keuzes die zijn gemaakt in het verleden, kan het voorspelbaar zijn of de mensheid collectief in zoverre zal veranderen dat vroegere ontkenningen tijdig zullen worden getransformeerd om cataclysmische gebeurtenissen van grote omvang te voorkomen, zoals de rampen die leidden tot de ondergang van Atlantis. Dit is de reden waarom mensen met profetische vermogens naar de Aarde waren gekomen, want hun profetieën waren feitelijk waarschuwingen voor de mensheid dat het gekozen pad op dat moment zou leiden tot zeer negatieve gebeurtenissen in de toekomst. Alleen door een andere weg te kiezen konden deze gebeurtenissen worden voorkomen. Profetieën zijn dus niet bedoeld om de menselijke nieuwsgierigheid te bevredigen; zij zijn signalen en zouden als zodanig moeten worden beschouwd.

Er zijn veel profetieën, de echte wel te verstaan, die de tijd aanduiden waarin we nu leven. Echter, geen enkele hiervan voorspelde ooit het einde van de wereld; zij voorspelden het einde van de wereld zoals wij die hebben gekend, wat een groot verschil is. Deze profetieën zijn van onschatbare waarde want zij zijn Goddelijk geïnspireerd en vertellen ons wat er zou kunnen gebeuren, en dat we moeten luisteren naar de zachte stem van ons ware Zelf binnenin, want alle grote profeten waren zich goed bewust van de kosmische wetten en het belang ze te gehoorzamen. Zij profeteerden wat er zou gebeuren als we ons zouden afkeren van God, de Goddelijke Kracht in ieder van ons. Er werd verwezen naar Atlantis, Sodom en Gomorra, Babylon, om ons te vertellen wat er zal gebeuren als we ons afwenden van ons ware Zelf en beginnen te leven als koningen der schepping en uitroepen dat de wereld van ons is en dat we ermee kunnen doen wat we willen. Dus als we deze profetieën serieus nemen kunnen we maatregelen nemen om te voorkomen wat er is voorspeld. Edgar Cayce bleef herhalen dat niets vastligt en dat gebed en positieve gedachten in grote mate de uitkomst bepalen van de voorspelde gebeurtenissen.

Tekenen van Aardse Veranderingen

Sinds het begin van de nieuwe eeuw dertien jaar geleden, zijn er allerlei 'voorspellingen' geweest over het einde van de wereld waarvan er niet één is uitgekomen. Deze zogenaamde voorspellingen waren niet Goddelijk geïnspireerd; zij waren óf het resultaat van persoonlijke misinterpretaties van historische verslagen, óf speciaal ontworpen om de massa verkeerd in te lichten en in verwarring te brengen als een manier om de echte kwestie te verdoezelen. Omdat 'het einde van de wereld' zo vaak is voorspeld, zullen de meeste mensen dergelijke profetieën niet meer serieus nemen. Maar ik verzeker je dat de werkelijke kwestie nog steeds bestaat en dat we nu meer dan ooit waakzaam moeten zijn. Ik zeg dit niet om angst op te wekken maar om het feit duidelijk te maken dat we voor grote veranderingen staan die niet kunnen worden vermeden.

Recentelijk schreef ik een artikel over aardbevingen om te bewijzen dat die niet willekeurig plaatsvinden, maar door Goddelijke Wil. Dit is heel belangrijk om te beseffen en te begrijpen. Niets in het Universum gebeurt zomaar; alles gebeurt door Goddelijke Wil. Op dit moment is de Aarde merkbaar aan het veranderen en vervult daarmee de oude profetieën. Je kunt al aanhoudende veranderingen zien in de aardkorst waar nieuw land zal verrijzen uit de zee, zoals bij de Santa Cruz IJlanden in het Zuiden van de Pacifische Oceaan. Van 29 januari tot 23 februari zijn daar zo'n 163 aardbevingen geweest met magnitude 5 of hoger, tegen slechts 3 in de drie maanden daarvoor. In dezelfde periode, op 19 februari werd de vulkaan Etna in Italië opnieuw actief. Dit is precies wat werd voorspeld in één van de lezingen van Edgar Cayce:

“Als er veranderingen komen in bepaalde gesteldheden van de Zuidzee (het Zuiden van de Pacifische Oceaan) en door het wegzakken of verrijzen van hetzelfde dat er bijna tegenover ligt, of in de Middellandse Zee, en het Etna-gebied, dan kunnen we weten dat het is begonnen.”

Als je nu denkt dat ik profetieën bestudeer en deze in verband probeer te brengen met huidige gebeurtenissen, weet dan dat ik, hoewel ik in het verleden enkele profetieën heb gelezen, pas onlangs enkele boeken opnieuw heb doorgenomen die ik jarenlang niet in mijn handen heb gehad. Omdat ze nu relevant VOELEN, kijk ik beter naar gebeurtenissen in de wereld. Veel mensen dachten blijkbaar dat er catastrofale gebeurtenissen van Bijbelse proporties zouden plaatsvinden tussen 2010 en 2012, terwijl ik mij in die jaren richtte op de geboorte van onze twee zoons en op geld verdienen, wat als juist AANVOELDE. Dit is wat ik bedoel met de Goddelijke energieën door je fysieke lichaam laten stromen. De Geest zal je op het juiste moment vertellen wat er gaat gebeuren en wanneer, zolang je de deur open houdt! Als ik kijk naar alle Youtube films die grote verwoestingen voorspelden in 2011 en 2012, dan heb ik blijkbaar niets gemist.

Tekenen aan de Hemel

 
<Atlantis Pyramid>

Terwijl ik verschillende filmpjes doornam op Youtube, kwam ik erachter dat in de afgelopen twee jaar veel mensen overal ter wereld een tweede Zon aan de hemel hadden gezien. Dit IS abnormaal. Zoals gewoonlijk vertellen zowel de ruimte-organisaties als de mainstream media ons niet de waarheid, hoewel een filmpje een Chinees nieuwsbericht liet zien dat over dit fenomeen ging. In plaats daarvan proberen ze ons wijs te maken dat het Betelgeuze is die een super-nova wordt, wat absoluut onzin is. De afbeelding hiernaast laat duidelijk een tweede Zon zien, gefotografeerd begin 2011, terwijl Betelgeuze nog steeds dezelfde ster is in de constellatie Orion (ik controleerde dit vorige week). Om alle andere mogelijkheden uit te sluiten, het is niet een reflectie van de lens (lens flare) want de tweede zon beweegt niet mee met de camera. Het is ook niet het bekende fenomeen dat parhelium wordt genoemd, dat altijd een reflectie toont op 22 graden links en rechts van onze Zon. Dit IS een tweede Zon vrienden.

Ofschoon de meeste mensen niet veel afweten van ons planetenstelsel, weten we allemaal dat de planeten om één zon draaien. Een tweede zon betekent dat ons planetenstelsel zou lijken op een binair zonnestelsel, wat de ontdekking van de eeuw zou zijn. Terwijl ik naar deze filmpjes keek, moest ik opeens denken aan een passage die ik meer dan twintig jaar geleden in een boek had gelezen. Ik begon dus te graven en vond dit in 'De Wijsheid van Ramala':

“Ik denk dat de belangrijkste veranderingen van de aarde die gaan komen, zullen worden ingeleid door wat ik de 'Vurige Boodschapper' zou willen noemen. Op dit moment nadert een ster van grote kracht ons Zonnestelsel. Deze ster is op dit moment nog onzichtbaar voor de mens, zij is zelfs niet te zien door een telescoop, maar zij volgt een baan die haar in conjunctie brengt met ons Planetenstelsel.

Als zij voorbij trekt zal zij de beweging van alle planeten van ons Stelsel beïnvloeden en daarom zal zij veranderingen op de oppervlakte van de planeten teweegbrengen. Het gevolg van deze passage zal zijn dat de veranderingen op de aarde zoals zij zijn voorspeld in gang worden gezet. Verscheidene landen zullen wegzinken en andere zullen stijgen... Dus zeg ik u nu, zoals ik vijf jaar geleden tegen u zei, dat deze Aardse Veranderingen gaan komen. Zij kunnen niet worden vermeden. Zij maken deel uit van de bestemming van de Aarde.”

Ga maar na: “een ster van grote kracht nadert ons Zonnestelsel.” Ik weet zeker dat er andere, vergelijkbare profetieën zijn die over deze ster gaan. Dus als we het hebben over tekenen aan de hemel, dan denk ik dat dit er een is. Wetenschappelijk gezien zal een ster niet onopgemerkt blijven door astronomen, en na het doornemen van enkele nieuwsberichten, vond ik dit:

Iets in de verre uithoeken van ons zonnestelsel trekt aan Uranus en Neptunus. Een gravitatiekracht blijft de reuzenplaneten verstoren en veroorzaakt onregelmatigheden in hun omloopbaan. De kracht suggereert een aanwezigheid ver weg en onzichtbaar, een groot object dat de lang gezochte Planeet X zou kunnen zijn.

[..] Meer geloofwaardigheid werd gegeven aan de hypothese dat een “bruine dwerg” ster verantwoordelijk is voor de mysterieuze kracht. Dit is de informele naam die astronomen geven aan de hemellichamen die niet voldoende massa hadden om hun thermonucleaire reacties op gang te brengen; misschien zoals de grote planeet Jupiter; zij werden net geen zelf brandende sterren.

De meeste sterren zijn paren, dus het is niet redeloos om te suggereren dat de Zon een donkere metgezel heeft. Bovendien reflecteert een bruine dwerg die in de buurt is onvoldoende licht om op grote afstand zichtbaar te zijn, zei Dr. John Anderson van het Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, CA. Zijn gravitatiekrachten echter, zou energie moeten produceren die kan worden gedetecteerd door de Infrarood Astronomische Satelliet (IRAS). – New York Times, 30 januari 1983.

De infrarood astronomische satelliet (IRAS), in een polaire omloopbaan op 900 km boven de Aarde, ontdekte vorig jaar hitte van een object op ruim tachtig miljard kilometer dat nu het onderwerp is van intense speculatie. [..] Sommige astronomen zeggen dat het hitte-uitstralende object een onzichtbare, geïmplodeerde ster of mogelijk een “bruine dwerg” is –– een protoster die nooit heet genoeg werd om een ster te worden. – US News World Report, 10 september 1984.

Daarna werd het stil. Hadden ze iets ontdekt dat zo bedreigend is dat ze besloten om het niet te openbaren? Wat als zij hadden ontdekt dat dit object recht op onze zon afstevent, zoals voorspeld door Ramala in 1979? Als dit object aan Uranus en Neptunus trok, wat zal het dan doen met de andere planeten als het dichterbij komt? Een bruine dwerg is inderdaad een krachtige ster die gemakkelijk een kanteling zou kunnen veroorzaken van de Aardas. Beelden van het ruimteschip SOHO hebben aangetoond dat dit inderdaad al is gebeurd met de buitenplaneten. Een dergelijke kanteling zou het einde betekenen van onze huidige beschaving. Als dit waar is, en volgens mij is dat zo, dan zou dat verklaren waarom deze kennis nooit werd geopenbaard, want het zou de instorting betekenen van alle politieke en financiële systemen wereldwijd. Mensen zouden zich niet langer richten op geld verdienen maar zich voorbereiden op overleven.

Geloof het of niet, deze ster is gekomen en zoals Ramala zei: “...deze Aardse Veranderingen gaan komen. Zij kunnen niet worden vermeden. Zij maken deel uit van de bestemming van de Aarde.” Terwijl ik mijn vorige artikel over aardbevingen aan het schrijven was, wist ik nog niet van het bestaan van deze tweede zon, maar de numerologische berekeningen brachten mij tot de conclusie dat een kanteling van de Aardas aanstaande is, waarschijnlijk later dit jaar. De tweede zon is een ander stuk van de puzzel. En nu we het er toch over hebben, vorig jaar refereerde ik twee maal naar deze zon op Facebook, zonder het te beseffen, de eerste keer op 19 april 2012 en de tweede keer op 1 juni 2012:

<image>

<image>

Dus wat betekent dit? Het betekent dat de overgang is begonnen, en de fysieke veranderingen op Aarde zullen zo groot zijn dat we er ons geen voorstelling van kunnen maken. Dit is het eindspel, het is vele malen voorzegd, maar ondanks de vele tekenen en waarschuwingen zullen veel mensen, met name in de rijke landen, doorgaan met hun leven alsof ze alle tijd hebben, net zoals in Atlantis. We kunnen de mainstream media en de ruimte-organisaties niet verwijten dat ze ons niets hebben verteld, al zou dat wel hebben geholpen. Ons bewustzijnsniveau is de sleutel, en ofwel zullen we het Leven onderzoeken en proberen we de reden van ons bestaan te ontdekken, ofwel blijven we in het duister tasten en voeren we verdoofd onze dagelijkse handelingen uit zonder te weten waarom we naar deze planeet zijn gekomen. Zoals altijd hebben we een keuze.

Copyright © 2013 Frank Hoogerbeets (http://www.ditrianum.org) Deze informatie mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van deze copyright-vermelding.

Copyright © 2002-2013 Ditrianum Media Center