Ditrianum Media Center - Media Center voor de Nieuwe Tijd

Metamorfose van het Bewustzijn
door Frank Hoogerbeets

download dit artikel als PDF

18 maart 2014

Lieve mensen, het zal u niet zijn ontgaan dat er veel beroering is op Aarde, niet alleen de aarde-veranderingen zoals ik die het afgelopen jaar heb beschreven in artikelen, maar ook op het gebied van politiek, economie en energie. Deze laatste zijn de gevolgen van menselijk handelen, menselijke wil, alsmede het menselijke onvermogen om de ware aard van dualiteit (eigenlijk kosmische polariteit) te doorgronden. En helaas kan niemand met de vinger wijzen naar de enkele leiders die nu proberen bepaalde belangen in de wereld te verdedigen, zoals zich dat nu rond de Ukraine afspeelt, want alles is een uiting van het menselijke, collectieve bewustzijn, en als hebzucht zich manifesteert dan geeft dat aan dat dit nog steeds in voldoende mate in de mens aanwezig is. Alleen als de mens zijn blik naar binnen richt en individueel het noodzakelijke schoonmaakwerk verricht kan er een metamorfose plaatsvinden.

Tegelijkertijd zien we de laatste stuiptrekkingen van een oude wereld die niet kan worden gedragen door het tijdperk dat zich nu aan het ontvouwen is. De druk wordt dus steeds groter om oude patronen los te laten, zowel in gedachten, woorden en daden. De bewustzijnsverschuiving die daarmee gepaard gaat, zal uiteindelijk ook het fysieke aangezicht van de aarde doen veranderen, want de materie om ons heen is de spiegel van ons bewustzijn en als het bewustzijn verandert dan verandert de spiegel op evenredige wijze. We moeten er dus niet van schrikken wanneer bepaalde landdelen onder water komen of zelfs in zee verdwijnen, terwijl andere landdelen vanuit de oceaan omhoog rijzen. Het zal het resultaat zijn van de bewustzijnverschuiving die plaatsvindt en dat is normaal binnen de evolutieprocessen van de Schepping.

De Aarde is een intelligent en gevoelhebbend wezen en zij evolueert net zoals wij, de dieren, de planten en zelfs de mineralen dat doen. Sinds 1700 is de Aarde al bezig haar vorm aan te passen aan de eisen van het nieuwe tijdperk. Parallel daaraan zien we de opkomst van de Renaissance en vervolgens de industriële ontwikkeling, die ons de technologische beschaving hebben gebracht zoals we die nu kennen. Helaas wordt de beschikbare technologie op veel fronten toegepast voor doeleinden die niet het hoogste goed van mens en planeet dienen. De Aarde heeft dit zeer duidelijk gemaakt aan de hand van de olieramp in de Golf van Mexico in 2010 en de kernramp bij Fukushima in 2011. Het moge duidelijk zijn dat de Aarde de mensheid uitnodigt om alternatieve vormen van energie te gaan gebruiken zonder enige vorm van hebzucht, want dat past niet in het tijdperk dat gaat komen.

In één van mijn laatste artikelen heb ik aangegeven dat de komende zeven jaar een tijd van grote fysieke veranderingen zal zijn voor de planeet en de mensheid. Ook heb ik aangegeven dat de voortekenen van deze veranderingen voor zover het de planeet betreft, zich manifesteren sinds ten minste het jaar 1700. Dit lijkt een lange periode vanuit menselijk oogpunt, maar voor de Aarde en de Kosmos zijn 314 omwentelingen om de zon slechts een speldeprik in de tijd. Alleen als we leren het grotere geheel te zien, dat huidige gebeurtenissen direct in verband kunnen staan met gebeurtenissen van 314 jaar geleden, kunnen we gaan begrijpen wat onze lieve Moeder Aarde aan het doen is. De grenzen die wij ervaren worden opgelegd door onze eigen manier van denken. M.a.w., wij stellen zelf de grenzen die we willen ervaren.

Het is beslist geen toeval dat zowel het jaar 1700 als de 314 jaar die zijn verstreken de wet van het getal 8 vertegenwoordigen. We hoeven slechts de wil te hebben om dit te zien en om de ware betekenis ervan te doorgronden. Pythagoras zei ooit dat de wet van het universum die van het getal is. Hoeveel mensen hebben in de afgelopen jaren getallen gezien op de klok of ergens anders, met het vage gevoel dat het iets betekent? Het is de Geest die probeert te communiceren met zijn reflectie – de mens van vlees en bloed – op Aarde, en het kan daarbij zowel om een belofte als om een waarschuwing gaan.

Lieve mensen, het geldsysteem zoals we dat nu kennen, zal binnenkort verdwijnen, want de beperkingen die het de menselijke geest oplegt kunnen niet blijven bestaan in de wereld die zich aandient. Ik weet dat sommige mensen dit een belachelijke gedachte vinden, want geld is de spil geworden waar alles om draait in onze huidige samenleving. “We kunnen niet zonder!” – zal men zeggen. Maar als we kijken naar de belangen en de gevechten om de meeste winst, en hoe dit tegelijkertijd de levenssfeer op Aarde aan het verzieken is, dan is het niet zo moeilijk voorstelbaar dat er een verandering moet plaatsvinden om de continuïteit van het leven op onze blauwe planeet te waarborgen.

Het jaar 2014 zal de aanzet zijn tot grote veranderingen en we hoeven alleen maar naar de tekenen te kijken die Moeder Aarde ons in de afgelopen driehonderd jaar heeft gegeven, om deze conclusie te kunnen trekken. Begin dit jaar werd ik geïnspireerd om over dit onderwerp een aantal lezingen te geven. Op de website kunt u zien wanneer deze lezingen worden gehouden. De eerstvolgende zal zijn op 23 maart in Zaandam.

In Liefdevolle Verbondenheid,
Frank Hoogerbeets

Copyright © 2014 Frank Hoogerbeets (http://www.ditrianum.org) Deze informatie mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van deze copyright-vermelding.

Copyright © 2002-2014 Ditrianum Media Center